Door de decentralisatie van welzijns- en zorgbeleid worden in 2015 opnieuw taken aan de gemeenten overgedragen. Voorzieningen gaan over van de AWBZ naar de WMO. De overheveling van taken en verantwoordelijkheden naar uw bestuurslaag is ingrijpend. Met dit Manifest vraagt Stichting Platform Hattinga Verschure om uw aandacht voor de positie van de mantelzorgers in uw gemeente en een goede ondersteuning van hen. Dit doen wij door concrete aandachtspunten te noemen en u praktische handvatten aan te reiken. Wij willen ons voor uw gemeente opstellen als een partner bij het vormgeven van een goed mantelzorgbeleid.
Daarnaast willen wij met deze 10 punten de komende tijd ook het beleid van de 26 gemeenten in de provincie toetsen. Nagaan in hoeverre de gemeenten deze tien punten toepassen. Maar ook de mogelijkheid geven om de hen hierbij te ondersteunen of met elkaar in contact te brengen. Alles met als doel het collectief behartigen van de belangen van de (ex)mantelzorger.

 Een korte beschrijving van elk van de tien punten: