Meer rechten voor mantelzorgers

Gemeenten moeten meer aandacht schenken aan de rechten van mantelzorgers. Die boodschap heeft het Platform Hattinga Verschure vrijdag overgebracht aan Rika Pot, behalve burgemeester van Appingedam ook voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten.

.

Het manifest bevat tien concrete aanbevelingen en voorstellen, waarmee nieuwe gemeenteraadsleden volgens voorzitter Roelof Lanting hun voordeel kunnen doen. Aanleiding is de overheveling vanwelzijnsen zorgtaken van het rijk naar de gemeenten met ingang van volgend jaar.

Mantelzorgers zijn niet georganiseerd. Platform Hattinga Verschure is geen vereniging, maar een stichting die de belangen vande groep behartigt. Lanting: ,,Wij hebben in Groningen inmiddels een bestand van vier- à vijfhonderd mantelzorgers. Dat aantal breidt zich snel uit.’’

Lanting verwacht dat mantelzorg in de toekomst steeds belangrijker wordt. ,,De overheid gaat in sterke mate leunen op mantelzorgers. Dan moeten de rechten en plichten duidelijk in kaart worden gebracht.’’

Nu al verleent 18 procent van de volwassen Groningers volgens Lanting mantelzorg. ,,Ongeveer de helft van hen doet dat acht uur per week en langer dan drie maanden. En dat vaak jarenlang. Alleen al in onze provincie gaat het om bijna honderdduizend mensen."

Een belangrijk punt voor het platform is dat mantelzorgers goed betrokken moeten worden bij de zogeheten ‘keukentafelgesprekken’ tussen zorgvertegenwoordigers van de gemeenten en zorgbehoevenden. ,,Die gesprekken moeten bovendien niet eenmalig worden gevoerd. Na verloop van tijd moetworden beoordeeld of de aannames uit het eerste gesprek nog kloppen.’’

Een andere concrete eis is dat mantelzorgers in aanmerking moeten komen voor reiskostenvergoeding. Als ze met de mensen voor wie ze zorgen naar het ziekenhuis gaan, moeten ze de reis kunnen declareren. ,,Wij vinden dat een laag inkomen het verlenen van mantelzorg niet in de weg moet staan.’’

Verder moeten gemeenten een ‘mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’ voeren. Daarmee vervullen ze een voorbeeldfunctie voor het bedrijfsleven. 

Tot slot ijvert het Platform Hattinga Verschure ervoor dat het persoonsgebonden budget blijft voortbestaan. ,,Met name voor situaties waarin zorg door professionals en door mantelzorgers niet goed op elkaar aansluiten.’