VIER KERNEN

Image
de vier kernen

Eén van de beleidsdoelstellingen van de hervorming van de langdurige zorg is ‘mensen langer in hun eigen omgeving houden’. Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen daarmee een grotere rol bij de ondersteuning van mensen. Het beleid richt zich er dan ook op om de informele zorg te versterken, te verlichten en te verbinden. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 5 november 2013 geeft Van Rijn uitleg over de uitwerking van de ‘Agenda Informele Zorg en Ondersteuning voor de Toekomst’, waarvoor in overleg met partijen uit het veld een vijftal thema’s is opgesteld.

 Als de collectieve belangenbehartiger van de mantelzorgers in de provincie Groningen willen we naast de 3 kernen van het beleid van de staatssecretaris nog een vierde toevoegen: namelijk het vinden van de mantelzorgers. Dat het vinden van de mantelzorgers in onze provincie belangrijk is, hebben we de afgelopen jaren ervaren. Alleen met een "geidentificeerde" achterban is mogelijk ons een positie te verwerven bij partijen die met mantelzorg te maken hebben. 

Image
Versterken

De overheid noemt de  verschillende maatregelen die genomen zijn in het kader van de beleidslijn ‘versterken’ , waaronder:

 • de positie van de mantelzorger in de nieuwe Wmo;
 • de positie van de mantelzorger in het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel langdurige zorg (Wlz);
 • betrokkenheid van organisaties voor mantelzorgers bij het transitieplan voor de hervorming van de langdurige zorg.
Image
Vinden
Om de beleidslijn 'vinden' vorm te geven heeft het bestuur de volgende acties afgesproken:
 • organiseren van diverse bijeenkomsten met verschillende thema's over mantelzorg; 
 • opzetten van een mantelzorgregister; 
 • contact leggen en onderhouden met onze mantelzorgers in de provincie.
Image
Verlichten
Met betrekking tot de beleidslijn ‘verlichten’ worden onder andere de volgende maatregelen begrepen:
 • stimuleren van sociale netwerken en lotgenotencontact; 
 • basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Image
Verbinden

Om de beleidslijn ‘verbinden’ invulling te geven is onder andere het volgende opgezet:

 • actieplan; 
 • toolkit voor professionals in de eerste- en tweedelijnszorg;
 • professionalisering: WMO werkplaatsen

VIJF THEMA'S

De vijf thema’s van de ‘Agenda Informele Zorg en Ondersteuning voor de Toekomst’ zijn:
 1. samenspel formele en informele zorg en ondersteuning verbeteren; 
 2. deskundigheidsbevordering vrijwilligers/ professionals/ mantelzorgers; 
 3. goed toerusten (ondersteuning) van mantelzorger en vrijwilliger; 
 4. uitwerken ‘Vrijwilligerswerk nieuwe stijl’; 
 5. balans tussen werk, zorg en ondersteuning en vrije tijd.