Beleid

Image

De vier kernen van het (overheids)beleid

Eén van de overheidsdoelen is dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Hierbij is een grotere rol weggelegd voor informele zorg: ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers. De overheid wil deze zorg versterken, verlichten en verbinden, de drie kernen van het beleid. Dit gebeurt aan de hand van de volgende thema's:

 1. verbeteren samenspel formele en informele zorg en ondersteuning; 
 2. deskundigheidsbevordering vrijwilligers/ professionals/ mantelzorgers; 
 3. goed toerusten (ondersteuning) van mantelzorger en vrijwilliger; 
 4. uitwerken ‘Vrijwilligerswerk nieuwe stijl’; 
 5. balans tussen werk, zorg en ondersteuning en vrije tijd.

Platform Hattinga Verschure voegt aan de drie kernen van het beleid van de staatssecretaris nog een vierde toe: het vinden van de mantelzorgers. 

Image

Versterken

Overheidsmaatregelen om informele zorg te versterken, zijn:

 • aandacht voor de positie van de mantelzorger in Wmo;
 • aandacht voor de positie van de mantelzorger in Wet langdurige zorg (Wlz);
 • betrokkenheid van mantelzorgorganisaties bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van mantelzorgbeleid in gemeenten en bij zorgaanbieders.
Image

Verlichten

Overheidsmaatregelen om informele zorg te verlichten zijn:
 • stimuleren van sociale netwerken en lotgenotencontact; 
 • basisfuncties lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Image

Verbinden

Overheidsmaatregelen om informele zorg te verbinden zijn o.a.:

 • een actieplan; 
 • een toolkit voor professionals in de eerste- en tweedelijnszorg;
 • professionalisering: Wmo-werkplaatsen.
Image

Vinden

Om mantelzorgers te vinden, onderneemt Platform Hattinga Verschure de volgende acties:
 • organiseren van diverse bijeenkomsten met verschillende thema's over mantelzorg; 
 • opzetten van een mantelzorgregister; 
 • contact leggen en onderhouden met mantelzorgers in onze provincie.